Home » Privacyverklaring LupsOnline

Privacyverklaring LupsOnline

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. LupsOnline
 3. Doel gegevens
 4. Ontvangers
 5. Periode van opslag
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Plichten

1.    Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

2.    LupsOnline

Op dit moment leest u de privacyverklaring van LupsOnline. LupsOnline is een bedrijf dat zich bezighoudt met webdesign. Bij LupsOnline kunt u uw website laten creëren, op maat. Ook domeinnamen en hostingpakketten worden aangeboden door LupsOnline.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door LupsOnline verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Dat is de inhoud van deze verklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door LupsOnline? Neem dan zeker contact op.

3.    Doel gegevens

Er zijn een aantal doelen waar LupsOnline uw gegevens voor verzamelt. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met LupsOnline via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.

2. Factureren

Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte.

3. Lupshosting

Voor domeinnaamregistratie is het nodig uw gegevens op te slaan bij Lupshosting.nl. Lupshosting kent een eigen privacyverklaring.

4. Google Analytics

Om uw website te verbeteren, worden uw gegevens verzameld. Dit gebeurt met Google Analytics. Dit zijn anonieme gegevens en deze zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Hierbij kunt u denken aan informatie over de duur van uw website bezoek of pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden enkel verwerkt met uw expliciete toestemming dan wel ter uitvoering van aangegane overeenkomsten, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw website te optimaliseren.

4.    Ontvangers

De gegevens die LupsOnline ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

1. Moneybird

Dit is een boekhoudprogramma waarvan LupsOnline gebruik maakt. Moneybird is een platform dat hier veel voor gebruikt wordt.

5.    Periode van opslag

Uw gegevens worden langere tijd bewaard door LupsOnline. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij LupsOnline op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

1. Contact opnemen

Neemt u contact op met LupsOnline via de mail? Dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2. Factureren

Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook.

3. Lupshosting

De gegevens voor Lupshosting (domeinregistratie), bewaren wij zolang de afgesproken termijn loopt.

4. Google Analytics

De gegevens die door Google Analytics op de website worden verzameld zijn anoniem. Dit betekent dat deze dus niet verbonden zijn aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen het platform Google Analytics.

6.    Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door LupsOnline (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar LupsOnline. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een officieel SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met LupsOnline privé is. Deze beveiliging herkent u aan het groene slotje voor de URL.

7.    Uw rechten

1. Recht op inzage

Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij LupsOnline zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door LupsOnline. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.

3. Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt LupsOnline ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4. Recht op het wissen van gegevens

U heeft in bepaalde gevallen het recht om LupsOnline te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet LupsOnline uw persoonsgegevens vernietigen:

 • LupsOnline heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar LupsOnline de gegevens voor verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan LupsOnline om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan LupsOnline met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer LupsOnline uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer LupsOnline een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is LupsOnline verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 jaar bent en LupsOnline heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan LupsOnline de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie deze pagina.

5. Recht op het indienen van een klacht

U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de LupsOnline niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze linkDe Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6. Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar

Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@lupsonline.nl onder toezending van een kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet LupsOnline zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het wissen (artikel 7.4).

8.    Plichten

LupsOnline verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van LupsOnline. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan LupsOnline de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

LupsOnline behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer LupsOnline dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van LupsOnline. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Contact:

Heeft u vragen over onze privacyverklaring?
Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

Info@lupsonline.nl

Hoofdstraat 199
3781 AE Voorthuizen

Kamer van Koophandel: 654990177
Btw-nummer: NL228174879B01

De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 27 november 2019.

}