Home » Algemene voorwaarden LupsOnline

Algemene voorwaarden LupsOnline

Inhoudsopgave:

 1. Toepasselijkheid
 2. Prijzen
 3. Overeenkomst
 4. Uitvoering Overeenkomst
 5. Revisie
 6. Opzegging bij abonnementsvormen van LupsOnline
 7. Levering
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten
 10. Aansprakelijkheid
 11. Klachten
 12. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot LupsOnline
 13. Portretrecht
 14. Geheimhouding
 15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 16. Conversie
 17. Nawerking
 18. Strijdige clausules
 19. Toepasselijk recht
 20. Forumkeuze
 21. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
 22. Slotbepaling

Algemene Voorwaarden LupsOnline

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de Eenmanszaak LupsOnline, hierna te noemen LupsOnline.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke (consument) of rechtspersoon die diensten/producten van LupsOnline afneemt dan wel met wie LupsOnline in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen LupsOnline en opdrachtgever tot stand komt.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

1.    Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van LupsOnline zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LupsOnline en een opdrachtgever waarop LupsOnline deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitgezonderd de gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

2.    Prijzen

Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van LupsOnline. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat een opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld. Buiten vooraf aangegeven (pakket)prijzen op de website van LupsOnline of in communicatie van en door LupsOnline naar Opdrachtgever, geldt in beginsel een uurtarief van € 60,00. Wanneer schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het overeengekomen uurtarief. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

3.    Overeenkomst

 1. Door LupsOnline opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt.
 2. De kostenopgave hangt immer samen met de omschreven opzet van het project.
 3. De overeenkomsten met LupsOnline komen tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerkijk Wetboek). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn, met inachtneming van de gegeven definitie aan Overeenkomst in artikel 1[1] (mondelinge overeenkomsten dienen wel schriftelijk bevestigd te worden)
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomsten met LupsOnline kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van LupsOnline en/of door LupsOnline ingeschakelde derden, binden LupsOnline niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Beoordeling van de vraag of LupsOnline te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit overeenkomst) is aan LupsOnline Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 7. Eenmaal afgenomen diensten/pakketten kunnen niet geruild worden voor andere diensten/pakketten of geld.

4.    Uitvoering Overeenkomst

 1. LupsOnline staat ervoor in dat geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De beoordeling of de door LupsOnline geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan LupsOnline. (Elke overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van LupsOnline.)
 2. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 4 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LupsOnline herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door LupsOnline geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en diensten) door LupsOnline niet conform de overeenkomst is.
 3. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is LupsOnline gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. LupsOnline zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 4. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door LupsOnline, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door LupsOnline immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 5. LupsOnline zal bij uitvoering van de overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 6. LupsOnline is gerechtigd ontwikkelde content te gebruiken als promotiemateriaal op eigen website (portfolio) en sociale media. LupsOnline houdt hierbij immer de privacywetgeving en de eigen privacyverklaring in acht. Wanneer opdrachtgever niet wil dat deze vermelding gedaan wordt, dient opdrachtgever dit expliciet te vermelden aan LupsOnline.
 7. LupsOnline ontwikkelt het product op basis van de door de opdrachtgever geleverde content. Wanneer opdrachtgever achteraf toch bepaalde wijzigingen wenst door te voeren, dient de opdrachtgever deze wijzigingen zelf door te voeren, of akkoord te gaan met het uurtarief van LupsOnline a € 60,00.
 8. LupsOnline maakt voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden gebruik van freelancers. De beslissingsbevoegdheid ligt altijd bij Michael Lups, eigenaar van LupsOnline.
 9. Wanneer LupsOnline werkt op basis van uurtarief, kan eventueel een indicatie gegeven worden met betrekking tot het aantal uren dat LupsOnline kwijt is aan de overeengekomen werkzaamheden. Aan deze indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wanneer LupsOnline de indicatie met meer dan 30 % van de geïndiceerde uren overschrijdt, wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
 10. Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Overeenkomst betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door LupsOnline gehanteerde stijl. LupsOnline kan een globale beeldoptimalisatie toepassen, doch is daartoe niet verplicht. Nabewerking vindt enkel na overleg met LupsOnline plaats en kan extra kosten met zich mee brengen. Er zal onder geen beding een nieuwe shoot plaatsvinden. De kosten van fotografie en film zijn exclusief productiekosten a €50,00.
 11. Ruw beeldmateriaal is onbewerkt beeldmateriaal waar nog geen product uit voort gekomen is.
 12. Filmmateriaal of een film product worden via een online weg verstuurd waar ze gedownload kunnen worden. Indien Opdrachtgever het beeldmateriaal heeft ontvangen en LupsOnline hier bevestiging van heeft gehad is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het bewaren van het beeldmateriaal. LupsOnline heeft vanaf dat moment geen verantwoordelijkheid meer.
 13. Eenmaal ontvangen materialen kunnen niet meer opgevraagd worden bij LupsOnline. Ruw beeldmateriaal kan nooit opgevraagd worden bij LupsOnline en zal naar verloop van tijd ook verwijderd worden.
 14. Instructievideo’s van LupsOnline kunnen nimmer opgevraagd worden.
 15. LupsOnline biedt diensten aan die bepaalde functies hebben, bijvoorbeeld live chat. LupsOnline bepaald welke programma’s er gebruikt worden voor deze diensten. Hier kan niet van worden afgeweken.

5.    Revisie

Revisie vindt enkel plaats na goedkeuring van LupsOnline. Voor de verschillende diensten van LupsOnline verschillen de revisies die bij de dienst horen:

 • Voice-over: geen revisie;
 • Fotografie en film: 1 revisie, tenzij anders vermeld;
 • Grafisch ontwerp: 3 revisies;
 • Website: 2 revisies;
 • Content (teksten): 1 revisie;
 • Juridische documenten: geen revisie.

6.    Opzegging bij abonnementsvormen van LupsOnline

 1. Bij LupsOnline zijn er verschillende mogelijkheden om diensten af te nemen in abonnementsvorm. Hierbij gaat het in beginsel om onderhoudsdiensten, SEO diensten, sociale media content en hosting. Aan verschillende abonnementen zijn verschillende looptijden en prijzen verbonden, die middels schriftelijke communicatie of door melding op de website van LupsOnline naar Opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 2. Indien Opdrachtgever een overeengekomen abonnement bij LupsOnline eerder dan het einde van de looptijd wenst op te zeggen, gelden de volgende bepalingen:
 • Opdrachtgever dient reden(en) van opzegging goed te onderbouwen. Als goede redenen voor opzegging conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden verstaat LupsOnline onder andere situaties van overmacht en aantoonbare financiële moeilijkheden (deze lijst is niet limitatief; naar inzicht van LupsOnline wordt deze keuze gemaakt).
 • Bij ontevredenheid als reden van opzegging dient onderbouwing eveneens grondig te zijn en zal LupsOnline advies inwinnen bij gespecialiseerde partijen. De eerste stap bij ontevredenheid is niet opzegging, maar het in samenwerking zoeken naar een oplossing. Hierin neemt LupsOnline een actieve rol in.
 • Wanneer de abonnementsvorm voortijdig wordt opgezegd, dient Opdrachtgever 35 % van de resterende factuurbedragen te vergoeden aan LupsOnline. In alle andere gevallen dient de looptijd afgerond te worden volgens de overeenkomst tussen Opdrachtgever en LupsOnline.

7.    Levering

 1. Levering geschiedt binnen de termijn die aangegeven is door LupsOnline, dit is echter geen fatale termijn. Pas wanneer LupsOnline alle nodige documenten heeft ontvangen, gaat de levertermijn lopen. Bij levering gaat het altijd om de eerste versie van het product.
 2. LupsOnline kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op rekening van de opdrachtgever.
 3. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op custom-werk. De beoordeling of een eindproduct voldoet aan de overeenkomst is aan LupsOnline. Is er custom-werk nodig? Dan kan LupsOnline hier kosten voor in rekening brengen. De beoordeling van de hoogte van deze kosten is aan LupsOnline en zal in alle redelijkheid beoordeeld worden. Ook bij een extra plugin of custom code (o.a. css) kunnen extra bedragen in rekening worden gebracht door LupsOnline.
 4. Wanneer opdrachtgever akkoord gaat met een thema-keuze, kan deze na het maken van de keuze niet meer kosteloos gewijzigd worden.
 5. LupsOnline levert, naar inzichten van LupsOnline, een eindproduct dat voldoet aan de overeenkomst met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever nog niet tevreden is, wordt er maximaal tweemaal kosteloos een revisieronde gehouden. Wanneer opdrachtgever na deze twee revisierondes niet tevreden is, wordt er voor verdere revisie € 60,00 per uur of per revisie in rekening gebracht, conform artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

8.    Betalingsvoorwaarden

 1. Het aan LupsOnline verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen betaald te worden, na oplevering van het eindproduct en verzending van de factuur.
 2. Wanneer binnen de eerste betalingstermijn van 14 dagen niet betaald is, volgt een tweede termijn van 14 dagen. Wanneer ook binnen de tweede termijn niet betaald is, wordt een derde betalingsherinnering verzonden: de aanmaning. Voor de derde betalingsherinnering geldt een betaaltermijn van 7 dagen en hierbij wordt € 25,00 in rekening gebracht aan administratiekosten.
 3. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de derde termijn (de aanmaning) niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is LupsOnline bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 8, over te gaan.
 4. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld een verzekeraar van de opdrachtgever, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan LupsOnline het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hiervoor genoemde betalingsvoorwaarden.
 5. LupsOnline is gerechtigd een bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren, wanneer een opdrachtgever besluit de samenwerking te stoppen voordat het eindproduct geleverd is.
 6. Bij projecten die langer dan een maand duren kan LupsOnline een aanbetaling vragen op de factuur van 50% van het totaal in rekening te brengen bedrag.

9.    Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft LupsOnline de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

10. Aansprakelijkheid

 1. LupsOnline is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door LupsOnline geleverd worden. LupsOnline kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Ingeval een website offline komt en hierbij omzet verloren gaat, is LupsOnline hier pertinent niet aansprakelijk voor. LupsOnline helpt, eventueel tegen betaling, de website weer online te brengen.
 3. Wanneer een opdrachtgever afbeeldingen levert voor de door LupsOnline te ontwikkelen website, en de auteursrechten van deze afbeeldingen liggen bij een andere partij, is LupsOnline niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit hieruit.
 4. Wanneer opdrachtgever schade oploopt als gevolg van een defect in het door LupsOnline geleverde product, is LupsOnline niet aansprakelijk voor vergoeding van de schade. Wanneer er sprake is van ernstige nalatigheid in de werkzaamheden en geleverde diensten van LupsOnline, zal er niet meer vergoed worden dan het totale factuurbedrag aan de opdrachtgever ingeval van schade. De bewijslast ligt, bij het aantonen van deze ernstige nalatigheid ligt bij de opdrachtgever.
 5. LupsOnline kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor software die out-to-date is. Software die out-to-date is kan uitvallen bij het gebrek aan onderhoud. Een onderhoudspakket kan dit voorkomen. Bij het afsluiten van een onderhoudspakket zal LupsOnline 1 keer per maand onderhoud plegen aan de dienst waarvoor het pakket is afgenomen.
 6. Storingen in een domeinnaam of hosting vallen tevens buiten de aansprakelijkheid van LupsOnline.
 7. Overeenkomsten die afgesloten worden met LupsOnline betreffen een inspanningsverplichting. Inhoudende dat LupsOnline zijn uiterste best doet resultaat te behalen, doch dit niet kan garanderen en draagt hier geen aansprakelijkheid voor.

11. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige producten en/of diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij LupsOnline. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever is ingeval van klachten louter gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de ernst en de inhoud van de klacht (artikel 6:626 Burgerlijk Wetboek). Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de termijn die is overeengekomen.
 3. De opdrachtgever dient LupsOnline altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan LupsOnline, ongeacht het hiervoor bepaalde.

12. Auteursrechtelijke bepalingen met betrekking tot LupsOnline

 1. LupsOnline hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard voor webdesigners. Dit houdt in dat Opdrachtgever erop kan rekenen dat LupsOnline zich immer houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. LupsOnline houdt veranderingen op het gebied van auteursrecht (binnen de gehele EU) nauwlettend in de gaten en zal deze doorvoeren indien dit nodig is. Wanneer wettelijke veranderingen niet tijdig zijn doorgevoerd, sluit LupsOnline desalniettemin aansprakelijkheid uit op dit punt.
 2. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van LupsOnline in het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt LupsOnline de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
 3. Op alle LupsOnline producties rust auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van LupsOnline. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met LupsOnline.
 4. Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden.

13. Portretrecht

 1. De Opdrachtgever geeft door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden toestemming aan LupsOnline om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinde en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftenartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand schriftelijk bekend te worden gemaakt bij LupsOnline.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

14. Geheimhouding

Beide partijen (LupsOnline en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

LupsOnline conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (AVG onder andere). Zie de privacyverklaring https://lupsonline.nl/privacyverklaring van LupsOnline.

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

18. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

19. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen LupsOnline en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

20. Forumkeuze

LupsOnline verklaart de rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort bevoegd op alle geschillen met LupsOnline. Niettemin heeft LupsOnline het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt LupsOnline zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

22. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd. 

Contact:

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden?

Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

Info@lupsonline.nl

Hoofdstraat 199
3781 AE Voorthuizen

Kamer van Koophandel: 654990177
Btw-nummer: NL228174879B01

[1] Volledigheidshalve: Verklaringen, met inbegrip van mededelingen, kunnen in iedere vorm geschieden en in iedere gedraging besloten liggen (zie artikel 3:37 Burgerlijk Wetboek)

De algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 27 november 2019.

}